Algemene voorwaarden


Laatste update: 6 september 2023


1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Scheduly: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Scheduly B.V. gevestigd te Deventer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 81113145;
 2. Klant: ieder bedrijf die met Scheduly een overeenkomst is aangegaan om gebruik te kunnen maken van de software;
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Scheduly en de klant waarbij aan de klant een licentie wordt verleend voor het gebruik van de software;
 4. Software: de online (mobile) applicatie, website, online diensten of API koppeling (inclusief updates) die in het kader van de overeenkomst door Scheduly aan de klant ter beschikking wordt gesteld;
 5. Website: de website scheduly.co inclusief subdomeinen

2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het leveren van diensten door Scheduly aan de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Scheduly en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Scheduly voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Scheduly vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 6. Indien Scheduly niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Scheduly het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 7. Gedurende de overeenkomst heeft Scheduly het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Scheduly zijn vrijblijvend.
 2. Scheduly is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar offerte, e-mailberichten of op de website.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het gehele registratieproces via de website heeft doorlopen.
 2. Alle gegevens die de klant tijdens het registratieproces invult, dienen volledig te zijn en overeen te stemmen met de waarheid.
 3. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Scheduly de klant een bevestiging via de e-mail. Door op de link in deze bevestigingse-mail te klikken, kan de klant zijn account activeren.
 4. Door zich te registreren geeft de klant aan dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

5. Looptijd van de overeenkomst en opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen.
 3. De klant kan de overeenkomst via zijn account opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn.
 4. Na beëindiging van de overeenkomst heeft de klant niet meer het recht de software te gebruiken. De door de klant ingevoerde data wordt 60 dagen na beëindiging van de overeenkomst verwijderd.

6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met de software kan de klant zijn personeelsplanning online beheren. Een omschrijving van de werking van de software staat op de website omschreven.
 2. Scheduly zal de overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
 3. Scheduly heeft het recht om op elk moment de software buiten gebruik te stellen als een computervirus, bug, hacker attack of andere technische problemen het gebruik van de software (deels) belemmeren.
 4. De klant heeft geen recht op functies die door de klant zijn gewenst, maar die niet in de software aanwezig zijn, tenzij met Scheduly schriftelijk of elektronisch is overeengekomen dat deze functies wel in de software aanwezig zouden zijn.
 5. Scheduly heeft het recht de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren.

7. Verplichtingen van de klant

 1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Scheduly aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Scheduly worden verstrekt.
 2. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Scheduly onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
 3. De klant is gehouden Scheduly onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

8. Productspecificaties

 1. Scheduly behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de software, ingevolge de technische evolutie van de software. Scheduly waarborgt bij een eventuele gewijzigde productspecificatie een gelijkwaardige functionaliteit en prestatie van de software.

9. Prijzen en proefperiode

 1. De prijzen voor het gebruik van de software staan op de website vermeld.
 2. Alle vermelde prijzen zijn excl. btw.
 3. Scheduly heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen. De klant wordt vooraf schriftelijk of via de e-mail van een prijswijziging op de hoogte gesteld.
 4. Gedurende een proefperiode van 14 dagen kan de klant vrijblijvend kosteloos gebruik maken van de software. Indien de klant zijn proefaccount omzet naar een betaalaccount, dan geschiedt de omzetting direct en worden vanaf die datum de kosten voor het gebruik van de software aan de klant in rekening gebracht.

10. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden zonder korting, compensatie of opschorting per bank binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.
 3. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten – rente en komsten daaronder begrepen -, zelfs al verklaart de klant te dien aanzien anders.
 4. Rechten worden aan de klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 5. Indien de klant een factuur niet binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald heeft, dan heeft Scheduly het recht de toegang tot de dienst te blokkeren totdat alle openstaande facturen (inclusief rente en kosten) zijn voldaan. Scheduly kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de klant door de blokkering lijdt.

11. Wijziging factuuradres of verhuizing

 1. Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres van de klant wijzigt, dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via per e-mail (administratie@scheduly.co) aan Scheduly door te geven.

12. Wijziging overeenkomst

 1. Wijzigingen op de overeenkomst van welke aard dan ook, moeten schriftelijk of via de e-mail door Scheduly aanvaard worden.

13. Gebruik van de software

 1. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van zijn account.
 2. Het is de klant niet toegestaan om de software te gebruiken in strijd met het bepaalde in de overeenkomst, deze algemene voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, goede zeden en openbare orde, gedragscodes en overige regels vastgesteld door overheidsinstanties.
 3. Het is de klant niet toegestaan:
  • de kwetsbaarheid van een computersysteem of netwerk te onderzoeken of te testen of de beveiliging zonder dat de rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven te doorbreken;
  • computervirussen te creëren, te introduceren of te verspreiden;
  • zodanig gebruik te maken van de software dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Scheduly of derden worden gehinderd dan wel dat daardoor andere gebruikers van de software worden gehinderd respectievelijk belemmerd;
  • de software te gebruiken in strijd met de wet, internationale regelgeving of rechten van derden.
 4. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de software en voor het in acht nemen van door Scheduly gegeven instructies en/of adviezen.
 5. De klant draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur dan wel voor overige technische voorzieningen welke gebruikt dienen te worden voor het benaderen en gebruiken van de software.
 6. De klant zal Scheduly onmiddellijk van alle relevante feiten en omstandigheden op de hoogte stellen zodra hij ongeoorloofd gebruik van de software constateert.
 7. Het is de klant enkel toegestaan de software te gebruiken voor het doel waarvoor de software aan de klant ter beschikking is gesteld.
 8. Indien een gebrek aan de software of programmadefect veroorzaakt is door een handelen en/of nalaten van de klant, dan zijn alle kosten die Scheduly heeft moet maken om het gebrek of programmadefect te herstellen voor rekening van de klant.
 9. Scheduly heeft het recht de software (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien de klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Scheduly niet nakomt, dan wel indien de klant en/of de gebruikers van de software in strijd handelen met deze algemene voorwaarden. Scheduly zal de klant van haar voornemen tot buitengebruikstelling vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Scheduly kan worden verlangd.

14. Inloggegevens

 1. De klant dient uiterst zorgvuldig om te gaan met – en is verantwoordelijk voor – zijn inloggegevens. Indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant, dan kan Scheduly daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 2. Indien de klant constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan dient de klant Scheduly daarvan onverwijld in kennis te stellen.

15. Vrijwaringen

 1. Mochten gegevens, die met gebruik van de software worden ingevoerd, onjuist en/of onrechtmatig zijn, dan draagt de klant daar volledig zelfstandig alle verantwoordelijkheid voor. De klant vrijwaart Scheduly voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de klant met gebruik van de software gegenereerde gegevens onrechtmatig zijn.

16. Intellectueel eigendom

 1. Door het ter beschikking stellen van software, websites, databestanden, apparatuur, online diensten, applicaties en dergelijke worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. De klant verwerft niet-exclusieve gebruiksrechten welke niet overdraagbaar zijn aan derden. Het is de klant niet toegestaan de software te verkopen of te verhuren. Alle rechten van intellectuele eigendom op de ter beschikking gestelde software, websites, online diensten, applicaties en dergelijke berusten uitsluitend bij Scheduly of bij haar licentiegever.
 2. Het is de klant niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van Scheduly, enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de software databanken, documentatie of materialen te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken.
 3. De klant verbindt zich op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Scheduly.
 4. Het is Scheduly toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de software.
 5. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Scheduly, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de software heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.
 6. De in dit artikel genoemde rechten blijven eigendom van Scheduly ongeacht de door de klant en/of door welke derden dan ook aangedragen suggesties en/of ideeën ter verbetering en/of wijziging van de software.
 7. Het is de klant niet toegestaan (een gedeelte van) de software dat door Scheduly ter beschikking is gesteld te kopiëren, reproduceren, aanpassen, de-assembleren, de-compileren, namaken, wijzigen, analyseren of reconstrueren zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Scheduly.
 8. Indien de klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Scheduly, dan heeft Scheduly het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de klant recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die Scheduly daardoor heeft geleden aan de klant in rekening gebracht.
 9. Scheduly heeft het recht de naam van de klant en/of het logo van de klant op haar website te plaatsen als zijnde een klant van Scheduly.

17. Niet nakoming, ontbinding en opschorting

 1. Scheduly is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijk tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
  • de klant in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen of deze algemene voorwaarden;
  • de klant surseance van betaling aanvraagt;
  • faillissement van de klant wordt aangevraagd;
  • het bedrijf van de klant wordt stilgelegd of geliquideerd;
  • een onderhands akkoord wordt aangeboden;
  • op enig vermogensbestanddeel van de klant beslag wordt gelegd.

18. Aansprakelijkheid en verjaring

 1. Scheduly kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  • een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden;
  • enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
 2. Scheduly streeft ernaar de software 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden. Scheduly is niet aansprakelijk voor dergelijke onderbrekingen.
 3. Scheduly garandeert niet dat de software te allen tijde en zonder fouten, onderbrekingen of storingen toegankelijk is. De klant erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. Scheduly zal pogen een volledige continuïteit van de software te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen. Scheduly is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de software, tenzij de onderbreking van de software door toedoen van Scheduly onredelijk lang is.
 4. Scheduly kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de klant toegepaste inlogcodes. Scheduly is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van inlogcodes wordt gemaakt.
 5. De software wordt via het internet en mobiele netwerken ter beschikking gesteld. Dit betekent dat de kwaliteit of de beschikbaarheid van de software kan worden beïnvloed door factoren die niet aan Scheduly zijn toe te rekenen. Scheduly kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die de klant lijdt doordat de software niet of niet volledig beschikbaar is of kan worden gebruikt.
 6. Scheduly is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de klant verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de klant.
 7. Scheduly aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent de diensten van derden.
 8. Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, netwerken, centrales en hard- en software ten gevolge van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan Scheduly nimmer worden aangerekend. Scheduly kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of wijziging van mobiele apparaten van de klant als gevolg van het downloaden of het gebruik van de software.
 9. De klant dient te allen tijde zelf zorg te dragen van een back-up van zijn en door hem ingevoerde data. Scheduly is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van data.
 10. Iedere aansprakelijkheid van Scheduly voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemist besparingen, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer, kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging, beschikbaarheid of zoekraken van data.
 11. Indien Scheduly aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Scheduly beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Scheduly gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Scheduly beperkt tot het maandelijkse factuurbedrag exclusief btw.
 12. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Scheduly of haar ondergeschikten.
 13. De klant vrijwaart Scheduly voor vorderingen die derden tegen Scheduly instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Scheduly niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden Scheduly op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Scheduly mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
 14. Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, indien niet binnen 1 jaar waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe of namens de klant is ingesteld.
 15. Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet nakomt of onrechtmatig jegens Scheduly handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die Scheduly daardoor heeft geleden.

19. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst door Scheduly dienen door de klant direct aan Scheduly en in ieder geval binnen 8 dagen na de dag dat de klacht is ontstaan kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Scheduly in staat is adequaat te reageren. Klachten die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
 2. Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat Scheduly erkent dat de uitvoering van de overeenkomst gebrekkig is.
 3. Na het indienen van de klacht dient de klant Scheduly de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog haar verplichtingen na te komen.
 4. Indien het alsnog nakomen van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, zal Scheduly slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18 van deze algemene voorwaarden.

20. Overmacht

 1. Scheduly is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant, indien Scheduly daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (“overmacht”).
 2. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, storingen in de energie- of materiaal aanvoer, weersomstandigheden, stakingen, diefstal, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Scheduly de overeenkomst uitvoert en overheidsmaatregelen. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door Scheduly zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, naar het oordeel van Scheduly, in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
 3. In geval van overmacht zal Scheduly vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot het ter beschikking stellen van de software. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, uit te voeren, zullen zowel Scheduly als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

21. Geheimhouding

 1. Elk der partijen is gehouden alle gegevens en informatie betreffende de ander partij of diens bedrijf, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot ideeën, methoden, prijzen, klanten en relaties en know-how, zowel tijdens als na beëindiging van deze overeenkomst, geheim te (doen) houden, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.
 2. Scheduly behoudt zich het recht voor de in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vergaarde kennis en ervaring voor ander doeleinden te gebruiken.

22. Verwerking van gegevens

 1. Voor Scheduly is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Scheduly volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens) en volgens haar privacy statement die op de website staat.
 2. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Scheduly verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens. De persoonsgegevens en handelingen van de klant worden beveiligd door het gebruik van geavanceerde veiligheidssystemen.
 3. De klant is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 1 sub d Wbp. De klant vrijwaart Scheduly voor aanspraken van gebruikers van wie persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de klant wordt gehouden, tenzij de klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Scheduly toegerekend moeten worden.
 4. De klant staat ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden.
 5. Scheduly verwerkt de gegevens uitsluitend in opdracht van de klant. Scheduly zal de gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is om de dienstverlening ten behoeve van de klant in het kader van de overeenkomst te kunnen verlenen. Scheduly garandeert dat zij de gegevens niet zal verwerken voor eigen doeleinden. Scheduly behandelt de gegevens vertrouwelijk.

23. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen Scheduly en de klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Scheduly worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Scheduly gevestigd is.